“อีซูซุ” จัดประกวดวาดภาพดิจิทัล“อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2566”

( 08-03-2024 ) “อีซูซุ” เดินหน้าเฟ้นหาจิตกรน้อยจัดประกวดวาดภาพดิจิทัลผ่านโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2566”

 

-บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มุ่งมั่นสานต่อการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประกวดวาดภาพแบบดิจิทัล รอบชิงชนะเลิศผ่านโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2566 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท    ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

-มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” 2566 นี้ ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา เราต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก ในขณะเดียวกันเรายังต้องการที่จะส่งเสริมทักษะทางศิลปะและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผนวกกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัด         การประกวดวาดภาพดิจิทัล ในหัวข้อ ตระหนักรู้ ดูแลใจ ให้ชีวีมีสุขซึ่งมีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 70%

-โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2566” เป็นโครงการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพ ในปีนี้ มีเยาวชนไทยทั่วประเทศให้ความสนใจโครงการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 539 ชิ้น มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 คน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย

-ผศ.ดร. วิชญ มุกดามณี

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-ผศ.ดร. ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-ผศ. อนุพงษ์ จันทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กบ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในหัวข้อ Happy ME, Healthy Artist สุนทรียปัญญากร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้จากหัวข้อในรอบคัดเลือก “ตระหนักรู้ ดูแลใจ ให้ชีวีมีสุข” โดยจะช่วยเสริมสร้างความรู้ฝึกวัดพลังใจให้จิตเติบโตด้วยสุขภาพดีผ่านกิจกรรมบำบัดสื่อศิลปะ และไฮไลท์ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คือ การประกวดวาดภาพพร้อมกันแบบสด ๆ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยหัวข้อจะถูกประกาศขึ้นภายในวันนั้น และต้องสร้างสรรค์ผลงานให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำเอาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปี โดยในปีนี้ อีซูซุได้ใช้หัวข้อ “ลดคาร์บอน ช่วยโลกง่ายๆ ทำได้ทุกคน” ในรอบชิงชนะเลิศ โดยผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปลื้ม ไกรสุรสีห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เด็กหญิงคณิศร วรรณศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวรัญชน์รมณ ลอยสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

-รางวัลชมเชยจำนวน 7 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

 1. เด็กหญิงอารีฟะฮ์ ชาญชัยชนะ โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผ่องใสฤทธิรงค์ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
 3. นายวายุ สุลง โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
 4. นางสาวพริบดาว โฆษิตกุลพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
 5. เด็กหญิงบุญยานุช แป้นเพชร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 6. เด็กหญิงกันติชา ทั่งศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
 7. เด็กหญิงชนิดาภา ภูทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายดนัยพัชร รัตนเรืองศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายรัชติภูมิ ปิติภูมิวิเศษ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายภูเทพ พงเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

-รางวัลชมเชยจำนวน 7 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

 1. นายชนะเทพ สร้างสุข โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 2. นางสาวนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 3. นายเศกศักดิ์ เอียดนุช โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 4. นายชนาธิป จันทรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 5. นางสาววรางคณา รัตนแสงทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 6. นางสาววิสสุตา บุญเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 7. นางสาวสิริรัช รัตตมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 

Previous Article

“มิตซูบิชิ”คว้ารางวัลการออกแบบ iF DESIGN AWARD 2024!

Next Article

“ฟอร์ด” เรนเจอร์ ไวลด์แทรค / เอเวอเรสต์ แพลทินัม ดีเซล 3.0 L V6 ใหม่!

You might be interested in …

“อีซูซุ” ประกาศชัด ไม่มีแผนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซีย

( 09-06-2023 ) “อีซูซุ” ประกาศชัด ไม่มีแผนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซีย  -ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ ว่า อีซูซุเตรียมย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปอินโดนีเซียนั้น บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ใช่การประกาศอย่างเป็นทางการจาก […]

“CHANGAN”เปิดศูนย์บริการแห่งแรกในไทย ‘ดีพอล รุ่งเจริญ บางนา’

( 28-12-2023 ) “CHANGAN” ประเดิมเปิดตัวศูนย์บริการแห่งแรกในไทย ‘ดีพอล รุ่งเจริญ บางนา’  –บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศเปิดตัวโชว์รูมแห่งแรกในประเทศไทย […]